Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Voorwerp en toepassingsgebied

Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

ROOMBLUSH handelsbenaming van

LEUKINGERICHT BVBA
Beversesteenweg 548a
8800 Roeselare – België

BTW  BE 871.629.033 – Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0871.629.033.

RPR KORTRIJK
Tel: +32 478 55 29 74
e-mail: info@roomblush.com

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de LEUKINGERICHT BVBA en haar klanten onderworpen aan de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de koper. Ofschoon de algemene verkoopsvoorwaarden en website evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor de Belgische klanten.

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de koper van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege de koper).

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon zoals nader bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden een elektronische handtekening uitmaakt die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website.

 

Artikel 2 – Beschrijving en beschikbaarheid van producten

2.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de website bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de website wordt geraadpleegd door de koper, en binnen de perken van de beschikbare stock.

De verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van producten op de website weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een bestelling  indien een product niet meer beschikbaar zou zijn.

2.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

 

Artikel 3 - Aankoopprijs

3.1. Aankoopprijs van een product
De prijs van elk product wordt weergegeven op de website ( hierna de “Aankoopprijs”) in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs geldt in België en is exclusief de leveringskosten, eveneens ten laste van de Koper. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

 

Artikel 4 - Bestellingsmodaliteiten

4.1. LEUKINGERICHT BVBA zal elke bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de koper naar het door koper opgegeven adres, binnen de 24 uur na bestelling. De bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de bestelling, het bestelde product, de aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden.

De door LEUKINGERICHT BVBA verstuurde bevestiging van de bestelling maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen partijen.

4.2. LEUKINGERICHT BVBA houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van (i) bestaand geschil met de koper, (ii) niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of (iii) weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart. In dat geval, kan de aansprakelijkheid van LEUKINGERICHT BVBA in geen geval in het gedrang komen.

 

Artikel 5 - Betalingsmodaliteiten

De betaling van de online bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren:

  • E-banking
  • Visa, Mastercard, Maestro, Bankcontact
  • Manuele overschrijving op ons bankrekeningnummer IBAN BE40 1030 2089 3363 / BIC NICABEBB. In dit geval worden de door u bestelde producten gedurende 10 dagen gereserveerd, in afwachting van de ontvangst van de betaling. Bijgevolg raadt LEUKINGERICHT BVBA u aan uw betaling zo snel mogelijk te regelen via uw bankinstelling.

 

Artikel 6 - Levering

6.1. De overdracht van risico aan het koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product ter beschikking wordt gesteld aan het gekozen levering adres.

6.3. Het komt de koper toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van producten moeten binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van producten schriftelijk te worden meegedeeld aan LEUKINGERICHT BVBA.

6.3. Leveringstermijn
LEUKINGERICHT BVBA streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 3 werkdagen. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument, het product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de consument het recht de bestelling te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

6.4. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft LEUKINGERICHT BVBA eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de goederen.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

7.1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door LEUKINGERICHT BVBA toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

7.2. De koper die van deze herroeping gebruik wenst te maken moet  binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt aan LEUKINGERICHT BVBA. Eveneens moet de koper, binnen dezelfde termijn, het product terugsturen in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door LEUKINGERICHT BVBA zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.

7.3. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de koper het product met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar LEUKINGERICHT BVBA en zij hij het bewijs van verzending behouden:  Beversesteenweg 548a -8800 Roeselare – België.

7.4. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal LEUKINGERECHT BVBA binnen een termijn van 30 dagen na de acceptatie overgaan tot terugbetaling van de aankoopprijs. De kosten van de initiële verzending blijven ten laste van de koper.  De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat dient te worden vermeld in de herroepingsaanvraag.

 

Artikel 8 - Wettelijke garantie

8.1. De koper beschikt over de wettelijke garantie van de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming van zijn artikel bestaande op het tijdstip van levering, indien de consument het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs op de hoogte van moest zijn op het moment van afsluiten van de overeenkomst, en indien het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan de koper ofwel de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder kosten, en binnen een redelijke termijn binnen de perken van beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, ofwel een passende vermindering van de aankoopprijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. De koper mag echter niet de ontbinding eisen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Er zal tevens rekening worden gehouden met het gebruik dat de Koper van het artikel heeft gehad sinds de levering ervan.

8.2. De koper moet LEUKINGERICHT BVBA schriftelijk inlichten van zijn voornemen beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de twee maanden volgend op de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld.

8.3. De garantie is niet van toepassing op:

  • normale slijtage van het product
  • gebreken en beschadigingen veroorzaakt door fout van de koper.

 

Artikel 9 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan, voor alle stappen van toegang tot de website, van het proces van de bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van LEUKINGERICHT BVBA kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van LEUKINGERICHT BVBA, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van LEUKINGERICHT BVBA.

 

Artikel 12 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de koper de mogelijkheid contact op te nemen met LEUKINGERICHT BVBA via d het adres: info@roomblush.com. LEUKINGERICHT BVBA engageert zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen.

 

Artikel 13  Geldigheid- Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

13.1. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

13.2. Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht. De Rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk als enige bevoegd.