10 YEARS ROOMBLUSH: 10% korting op onze bestsellers met code BESTSELLERS10

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

ROOMBLUSH handelsbenaming van:

The Wall Decoration House NV
Wakkensesteenweg 49
B-8700 Tielt
BTW: BE0770933234
info@roomblush.com

Hierna Roomblush genoemd.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Roomblush en haar klanten onderworpen aan de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de koper. Op alle commerciële activiteiten van Roomblush is Belgisch recht van toepassing. Door een bestelling bij Roomblush te plaatsen, stem je automatisch in met de volgende Algemene Voorwaarden.

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de koper van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege de koper).

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website.


ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN


2.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de website bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de website wordt geraadpleegd door de koper, en binnen de perken van de beschikbare stock.

De verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van producten op de website weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een bestelling indien een product niet meer beschikbaar zou zijn.

2.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.


ARTIKEL 3 - PRIJS


3.1. De prijs van elk product wordt weergegeven op de website ( hierna de “Prijs”) in euro, BTW inbegrepen. Deze prijs is exclusief de leveringskosten, eveneens ten laste van de koper.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

3.2. Prijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die Roomblush aan de koper heeft bevestigd.


ARTIKEL 4 - BESTELLINGSMODALITEITEN


4.1. Roomblush zal elke bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de koper naar het door koper opgegeven adres, binnen de 24 uur na bestelling. De bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de bestelling, het bestelde product, de prijs, vermeerderd met de kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden.

De door Roomblush verstuurde bevestiging van de bestelling maakt het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen partijen.

4.2. Roomblush houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren door een schriftelijke kennisgeving, zonder voor enige schade of kosten aansprakelijk te zijn anders dan de terugbetaling van de bedragen ontvangen van de koper in verband met de geannuleerde bestelling of levering, in de volgende gevallen:

 • (i) bestaand geschil met de koper

 • (ii) niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling

 • (iii) weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart

 • (iv) het product is niet beschikbaar / op voorraad

 • (v) de factuurgegevens van de koper zijn niet correct of niet controleerbaar

 • (vi) er stond een foutieve prijs vermeld bij het product

 • (vii) Roomblush kon niet leveren op het door de koper opgegeven adres

 • (viii) overmacht.


ARTIKEL 5 - BETALINGSMODALITEITEN


De betaling van de online bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren:

De betaling van de online bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren:

 1. E-banking
 2. Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact
 3. I-deal

De producten worden pas geleverd nadat Roomblush de betaling van de koper heeft ontvangen. Als Roomblush binnen 14 kalenderdagen nadat de koper zijn bestelling heeft geplaatst geen betaling heeft ontvangen, komt de bestelling automatisch te vervallen.


ARTIKEL 6 - LEVERING

6.1. De overdracht van risico aan de koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product ter beschikking wordt gesteld op het gekozen leveringsadres.

6.2. Roomblush behoudt zich het recht voor om de levering van de bestelde producten in gedeeltes te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraagd is of niet beschikbaar is. Als de bestelling in gedeeltes wordt geleverd, brengt Roomblush de koper daarvan schriftelijk op de hoogte. Geen bijkomende verzendkosten worden in rekening gebracht.

6.3. Het komt de koper toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont.
De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van producten moeten binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van producten schriftelijk worden meegedeeld aan Roomblush.

6.4. Roomblush streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 10 werkdagen. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de koper, het product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de koper het recht de bestelling te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

6.5. Roomblush blijft eigenaar van de verkochte en geleverde producten tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of (verzend)kosten en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de koper vanaf de levering of inbezitname van de producten.


ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT EN RETOURMODALITEITEN


7.1. De koper heeft het recht aan Roomblush mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Het herroepingsrecht dient de koper toe te laten het gekochte product te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. Dit recht is niet uitoefenbaar voor producten speciaal op maat gemaakt.

7.2. De koper die van deze herroeping gebruik wenst te maken moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maken aan Roomblush. De koper kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is daartoe niet verplicht. Eveneens moet de koper, binnen dezelfde termijn, het product terugsturen in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Roomblush zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.

7.3. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de koper het product met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Roomblush op bovenvermeld adres en het bewijs van verzending bijhouden.

7.4. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal Roomblush binnen een termijn van 30 dagen na aanvaarding overgaan tot terugbetaling van de aankoopprijs.
De kosten van de initiële verzending blijven ten laste van de koper. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat dient te worden vermeld in de herroepingsaanvraag.

7.5. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

Aan: ROOMBLUSH, The Wall Decoration House NV, Wakkensesteenweg 49, B-8700 Tielt, info@roomblush.com

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep (*)/herroepen (*):

 • besteld op / ontvangen op: (*)
 • uw naam / namen:
 • uw adres:
 • uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
 • datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


ARTIKEL 8 - WETTELIJKE GARANTIE


8.1. De koper beschikt over een wettelijke garantie onder zowel Belgisch als EU-recht, voor elk gebrek aan overeenstemming van het product bestaande op het tijdstip van levering, indien de koper het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs op de hoogte van moest zijn op het moment van afsluiten van de overeenkomst, en indien het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering.

In dat geval kan de koper ofwel de vervanging van het betreffende product eisen, zonder kosten, en binnen een redelijke termijn binnen de perken van beschikbaarheid van vergelijkbare producten, ofwel een passende vermindering van de aankoopprijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. De koper mag echter niet de ontbinding eisen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Er zal tevens rekening worden gehouden met het gebruik dat de koper van het artikel heeft gehad sinds de levering ervan.

8.2. De koper moet Roomblush schriftelijk inlichten van zijn voornemen beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de twee maanden volgend op de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld.

8.3. De garantie is niet van toepassing op:

 • normale slijtage van het product
 • gebreken en beschadigingen veroorzaakt door fout van de koper.


ARTIKEL 9 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER TEN OPZICHTE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Onder overmacht worden begrepen handelingen of gebeurtenissen die buiten de redelijke macht van Roomblush liggen, inclusief, maar niet beperkt tot: stakingen, lockouts, of andere industriële acties door derden, onrusten, rellen, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (of deze wel of niet is verklaard)/ een dreiging van of voorbereiding voor oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemverzakking, epidemie of een andere natuurramp en storingen in openbare of private telecommunicatienetwerken.

In geval van overmacht die van invloed is op het voldoen aan de verplichtingen van Roomblush onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden:

a) neemt Roomblush zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met de koper op om dit mede te delen

b) zullen de verplichtingen van Roomblush onder deze: Algemene Verkoopvoorwaarden worden opgeschort en zal de tijd voor het voldoen aan haar verplichtingen worden verlengd voor de duur van het geval van overmacht.

Wanneer het geval van overmacht van invloed is op de levering van een product, dan zal Roomblush een nieuwe leveringsdatum met de koper afspreken nadat het geval van overmacht voorbij is.


ARTIKEL 10 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER TEN OPZICHTE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop.


ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID


Roomblush gaat enkel middelverbintenissen aan voor alle stappen van toegang tot de website, van het proces van de bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van Roomblush kan niet in het gedrang komen voor: ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen of van elk feit gekwalificeerd als overmacht.

In elk geval kan de aansprakelijkheid van Roomblush, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.


ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM


Alle elementen van de website, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van Roomblush.


ARTIKEL 13 - CONTACT EN GESCHILLENREGELING


In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de koper de mogelijkheid contact op te nemen met Roomblush via het adres: info@roomblush.com.
Roomblush engageert zich ertoe zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen.

Indien de koper meent dat zijn klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kan hij – zonder daartoe verplicht te zijn – gebruik maken van het platform voor Online Dispute Resolution (ODR) waartoe hij toegang krijgt via de website http://ec.europa.eu/odr.

Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht.


ARTIKEL 14 GELDIGHEID- TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK


14.1. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de toepasselijke wet toegestane mate.

14.2. Zonder beperking van de wettelijke rechten voor consumenten, vallen geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht. Met uitsluiting van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980). Zonder beperking van de wettelijke rechten voor consumenten, zijn de Rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, België als enige bevoegd om kennis te nemen van geschillen .

Datum laatste wijziging: maart 2020

close